Algemene voorwaarden

Artikel 1

HELIO advocaten|mediators is de handelsnaam van: 

  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAR Roosendaal B.V., KvK 71755802;
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gelok Praktijk B.V., KvK20085719;

die elk afzonderlijk en voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen. De aandeelhouders  van HAR Roosendaal B.V. zijn besloten vennootschappen. De directeuren-grootaandeelhouder van Gelok Praktijk B.V. is een natuurlijke personen. De hiervoor genoemde aandeelhouders en natuurlijke persoon worden hierna aangeduid als “Vennoten”.

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers aan een van de besloten vennootschappen of aan een van de Vennoten, dan wel aan hun bestuurders en (middellijk) aandeelhouders, of aan de werknemers van een van de besloten vennootschappen verstrekken, alsmede op de relatie met de feitelijke uitvoerders van die opdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden in opdracht van opdrachtgevers door een van de voornoemde (rechts-)personen uitgevoerd.

Wanneer deze uitvoerenden alsmede de ten behoeve van de verleende opdracht ingeschakelde derden terzake de uitgevoerde werkzaamheden worden aangesproken kunnen al deze personen een beroep doen op iedere aansprakelijkheidsbeperking op grond van deze algemene voorwaarden en/of  het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door ofwel HAR Roosendaal B.V., ofwel Gelok Praktijk B.V. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de Vennoten, hun bestuurders, alsmede degenen die voor een van de besloten vennootschappen (feitelijk) werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 4

HELIO advocaten|mediators zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van procesadvocaten- en deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Voor zover derden in het kader van de aan hen gegeven opdracht aansprakelijkheidsbeperkingen bedingen, aanvaardt opdrachtgever dat deze beperkingen van toepassing zijn op zijn relatie met HELIO advocaten|mediators.

Artikel 5

Iedere aansprakelijkheid van HELIO advocaten|mediators en/of van diegenen die de opdracht feitelijk uitvoeren, voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht, uit onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door een van de besloten vennootschappen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

Artikel 6

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens (een van) de besloten vennootschappen, dan wel jegens één van de Vennoten, bestuurders, werknemers of feitelijk uitvoerders, ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 7

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 8

HELIO advocaten|mediators beschikt over een (kantoor)klachtenregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door HELIO advocaten|mediators worden behandeld en afgehandeld. Deze interne klachtenregeling is te vinden op de website van HELIO advocaten|mediators.

Artikel 9

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en HELIO advocaten|mediators is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met  een met HELIO advocaten|mediators gesloten overeenkomst, inclusief alle declaratiegeschillen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Artikel 10

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 juli 2022.