Geboorteverlof voor partners.

Vanaf 1 januari 2019 hebben partners  al recht op geboorteverlof gedurende eenmaal het aantal werkuren per week. Zij hebben dan recht op doorbetaling van loon door hun werkgever. Zij dienen dit verlof binnen 4 weken na de bevalling op te nemen. 

Daar is nu het aanvullend geboorteverlof bijgekomen. Vanaf 1 juli jl. heeft de partner recht op 5 weken geboorteverlof. Dit verlof kan pas worden opgenomen, nadat het gewone geboorteverlof is opgenomen. Het moet binnen zes maanden na de bevalling worden opgenomen.

De partner krijgt tijdens het aanvullend geboorteverlof geen salaris van de werkgever. Wel kan de partner aanspraak maken op een uitkering van het UWV. De partner heeft recht op een uitkering gelijk aan 70% van zijn salaris (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De werkgever van de partner moet deze uitkering voor de werknemer aanvragen. 

Met partners worden bedoeld de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de bevallen vrouw, dan wel de persoon met wie zij ongehuwd samenleeft of degene die het kind heeft erkend.  

Let op: een partner kan pas aanspraak maken op aanvullend geboorteverlof als de baby op of na 1 juli 2020 is geboren. 

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met Babette van Vugt.