last onder dwangsom/ bestuursdwang

Handhaving

Wanneer burgers zich niet aan bepaalde wettelijke regels houden, kan de overheid optreden. Als burger kun je ook een verzoek om handhaving indienen. Ontvang je zelf een voornemen tot handhaving, dan kun je een zienswijze geven. Bij een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang, zijn bezwaar en beroep mogelijk. In het uiterste geval kan de overheid overgaan tot invordering van de opgelegde dwangsommen.

De overheid heeft een beginselplicht om handhavend op te treden. Het uitgangspunt is immers dat iedereen zich aan de regels houdt. De overheid mag wel prioriteiten stellen. Het is natuurlijk belangrijker om iets te doen aan een gevaarlijke situatie dan aan een hinderlijke situatie. Tegen overtreding van brandveiligheidsregels zal daarom eerder worden opgetreden dan tegen overtreding van welstandseisen. Hierdoor kan het gebeuren dat bijvoorbeeld de gemeente uit zichzelf niets doet als jouw buurman zonder de vereiste vergunning een 2 meter hoge schutting in zijn voortuin bouwt. Gelukkig zijn er genoeg manieren om de overheid aan te sporen en zelfs te dwingen om er iets aan te doen.

Ontvang je zelf een voornemen tot handhaving, dan kun je altijd mondeling of schriftelijk jouw zienswijze geven over dat voornemen. De overheid moet die zienswijze betrekken in haar besluit om wel of niet handhavend op te treden. Wordt besloten om een last onder dwangsom of bestuursdwang op te leggen dan kan daartegen bezwaar gemaakt worden. De overheid moet dan op basis van de aangevoerde argumenten heroverwegen of het besluit wel klopt. Tegen deze beslissing op het bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Er zijn vaak genoeg manieren om jezelf te beschermen tegen de overheid of om de overheid juist aan te sporen om in actie te komen. Je moet wel weten hoe. Onze overheidsadvocaten hebben veel ervaring met handhavingsprocedures. Zij houden de overheid altijd aan de hoge standaard die voor hen geldt en zorgen dat procedures binnen de wettelijke termijnen verlopen.