Buitengerechtelijke incassokosten

Tip voor ondernemers: factuur niet op tijd betaald? Denk aan de buitengerechtelijke incassokosten

Voor mkb’ers is het een even bekend als vervelend probleem: facturen die niet of niet binnen de betaaltermijn worden betaald. Openstaande facturen kosten geld. Denk maar eens aan de tijd die je kwijt bent aan het versturen van herinneringen en aanmaningen. Als een debiteur ten onrechte weigert te betalen of te laat betaalt, dan kan jij aanspraak maken op vergoeding van die extra kosten - de zogeheten buitengerechtelijke incassokosten.

In deze blog leg ik uit:

1. Wanneer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.

2. Welke stappen jij als schuldeiser moet zetten voordat je aanspraak kunt maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Als eerste moet de betalingstermijn zijn verstreken

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten door een debiteur, moet als eerste de overeengekomen betalingstermijn van de factuur zijn verstreken. Vaak wordt in het contract of in de algemene voorwaarden een betalingstermijn bepaald. Als de debiteur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, dan verkeert hij in verzuim.

De verschillen tussen zakelijke debiteuren en consumenten

Als er geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt bij een overeenkomst tussen ondernemers de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Na verloop van die wettelijke termijn verkeert de debiteur automatisch in verzuim als hij nog niet heeft betaald. Voor een consument-debiteur geldt dat niet. Als je geen betalingstermijn hebt afgesproken met een consument, dan moet je de consument eerst nog een aanmaning sturen waarin hij wordt aangemaand om de factuur binnen een redelijke termijn te betalen. Pas als de factuur binnen die termijn weer niet wordt betaald, verkeert de consument in verzuim.

Welke stappen moet je als schuldeiser zetten om aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke incassokosten?

Een consument is pas buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd als jij een zogeheten veertiendagenbrief hebt verstuurd die voldoet aan de volgende criteria:

1. de brief moet schriftelijk worden verzonden;

2. de consument moet veertien dagen de tijd hebben om te betalen nadat hij de brief heeft ontvangen. Een verzoek om ‘binnen veertien dagen na heden’ te betalen, is dus niet geldig. Wel juist is de formulering dat betaald moet worden ‘binnen veertien dagen nadat u deze brief hebt ontvangen’;

3. de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten moet in de brief staan. Op de hoogte van de incassokosten kom ik hieronder terug.

Als de brief aan deze eisen voldoet én de consument betaalt de factuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van de brief, dan is de consument naast de hoofdsom ook de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Extra bescherming geldt niet voor zakelijke debiteuren

Een ondernemer-debiteur is direct de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, als de betalingstermijn van de factuur is verstreken. De extra bescherming die de consument-debiteur krijgt via de veertiendagenbrief, heeft een zakelijke debiteur dus niet.

Hoe hoog zijn de buitengerechtelijke incassokosten?

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten staat vast en is genormeerd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de incassokosten wordt berekend aan de hand van de hoogte van de hoofdsom. Op de website www.incassokostenberekenen.nl kun je dit eenvoudig doen.

Van de genormeerde incassokosten kan niet worden afgeweken ten nadele van een consument. Tussen bedrijven onderling kan dat wél, bijvoorbeeld door in je algemene voorwaarden hogere incassokosten te bedingen.

Let op: de regels gelden alleen bij betaling van een geldsom

De bovenstaande regels zijn alleen van toepassing op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom. Als het gaat om een verbintenis die strekt tot vergoeding van schade, gelden er weer andere regels.

Wil je meer weten over buitengerechtelijke incassokosten? Neem contact op met Tom Kools van HELIO advocaten|mediators: (0165) 592 036 of kools@helioadvocaten.nl.