Wat als je een nieuw arbeidscontract krijgt met minder uren?

Een recente uitspraak over ‘deeltijdontslag’ kan je daarbij helpen 

De transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 kent het Nederlandse ontslagrecht de transitievergoeding. Dit is een bedrag dat een werknemer krijgt bij ontslag. De werknemer heeft daar wettelijk recht op als hij tenminste 24 maanden bij een organisatie in dienst is en het ontslag op initiatief van de werkgever tot stand komt.

Wat niet kan is het gedeeltelijk ontslaan van een werknemer. Deze vorm staat niet in de wet. Een rechter, die een ontslagaanvraag beoordeelt, kan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week niet in tweeën delen en voor 20 uur ontbinden en voor 20 uur in stand houden.

Direct een nieuw contract

Wat wel kan, en regelmatig gebeurt, is dat bij verslechterde bedrijfseconomische omstandigheden een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, en direct in overleg tussen werkgever en werknemer een nieuwe overeenkomst met minder uren wordt aangegaan. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld ook vaak als een werknemer langdurig ziek is en niet meer in staat is de volledige contracturen te werken.

Andere kijk

Ontslag en transitievergoeding zijn nauw verweven. Zoals ontslag niet deelbaar is, bestaat er ook geen gedeeltelijke ontslagvergoeding.

Maar er is iets veranderd. De Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Nederland, oordeelde onlangs dat er in bepaalde gevallen toch een gedeeltelijke transitievergoeding betaald moet worden aan een werknemer. De uitspraak van de rechter staat dus haaks op de wet!

Deeltijdontslag

De Hoge Raad vindt dat in bijzondere gevallen, waarin de omstandigheden dwingen tot het verminderen van de arbeidstijd van de werknemer, een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bestaat. Het moet dan wel gaan om een substantiële en blijvende vermindering van de contracturen: minimaal 20 procent. Dus als iemand 40 uur in de week werkt, moet de vermindering minimaal 8 uur per week zijn.

Een deeltijdontslag ontstaat in de ogen van de Hoge Raad als een volledig ontslag wordt gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst met minder uren, of een aanpassing van de arbeidsovereenkomst, zoals het in onderling overleg verminderen van de contracturen. De transitievergoeding die de werkgever in zo’n geval moet betalen aan de werknemer wordt berekend aan de hand van het salaris vóór het nieuwe contract.

Benadeeld

De Hoge Raad vindt dat de bewuste werknemer anders wordt benadeeld, doordat bij een eventueel later ontslag de transitievergoeding wordt berekend op basis van het dan geldende – mindere - contract.

Raadpleeg een specialist

De uitspraak van de rechter kan gevolgen hebben als jij als werkgever de arbeidsuren van jouw werknemers wilt verminderen. Andersom geldt dat ook: als je je als werknemer geconfronteerd ziet met een vermindering van uw arbeidsuren. Laat je hoe dan ook adviseren door een specialist op dit gebied.

Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met Babette van Vugt, vugt@helioadvocaten.nl of 0165-592036.

Hans werkt al vijf jaar voor een hoveniersbedrijf. Een deel van zijn werkzaamheden komt te vervallen, waardoor zijn werkgever hem een nieuw contract wil geven. Een contract met minder uren dan Hans had. Een recente uitspraak van de Hoge Raad schijnt een nieuw licht op dit soort ‘deeltijdontslag’ en de transitievergoeding die daarbij hoort. In deze blog leg ik uit wat er verandert voor Hans, voor mensen in soortgelijke situaties en voor werkgevers.

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Graag iemand persoonlijk spreken?

Heb je een vraag over ons kantoor? Zit je met een juridisch vraagstuk? Uiteraard kun je ons direct en geheel vrijblijvend bellen of mailen.